Opisyal ng pinirmahan ang Memorandum of Partnership Agreement (MOPA) para sa pagsasagawa ng Rapid Land Tenure Appraisal (RLTA) at Titling Program sa Munisipyo ng Cuenca, Batangas sa pagitan ng DENR CALABARZON at ng lokal na pamahalaan ng Cuenca.

Ang programa ng RLTA ay naglalayon na maimbentaryo ang lahat ng parsela ng lupa na sakop ng aprubadong survey ng kadastro at malaman ang tunay na estado ng pagmamay-ari ng mga lupain sa lahat ng barangay ng Cuenca. Sa pamamagitan ng RLTA at pinalakas na programa ng DENR-LGU Partnership on Public Land Titling, mabibigyan kalinawan at solusyon ang mga usapin at isyung may kinalaman sa pagmamay-ari at pagpapatitulo ng lupa, sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o DENR at ng lokal na pamahalaan. Ang programa ay magbibigay gabay at direksyon sa pagpapatitulo ng kanilang mga lupa ng hindi na umaalis sa Bayan ng Cuenca sapagkat maari nang tanggapin sa munisipyo ang mga aplikasyon at simulan itong iproseso.